Wybierz język:

Wsparcie dla inwestora

Inwestorowi w przejściu przez niezbędną procedurę administracyjną i prawną procesu inwestycyjnego asystują wyznaczeni pracownicy Urzędu, zajmujący się m.in. zagospodarowaniem przestrzennym, infrastrukturą techniczną, zezwoleniami itp., którzy udzielają wszechstronnej pomocy i doradzają na każdym etapie inwestycji.

Urząd Gminy oferuje opiekę i pomoc dla inwestora podczas poszczególnych etapów rozpoczynania i prowadzenia inwestycji w gminie, wsparcie w dostępie do informacji o otoczeniu gospodarczym inwestycji oraz gwarantuje zaangażowanie i fachowość podczas procedur administracyjnych i inwestycyjnych oraz doradztwo podczas procesu inwestycyjnego. Wspieramy również inwestorów opieką proinwestycyjną.

Oferujemy pomoc w poszukiwaniu pracowników i kontaktach z poszczególnymi szkołami.


Podatki i opłaty lokalne – stawki na 2022 r.

od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,73 zł/m²
2. pozostałych
od 1m² do 10 000m² powierzchni 0,20 zł/m²
powyżej 10 000m² powierzchni 0,54 zł/m²
od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych 0,68 zł/m²
ww. ogrzewanych z kotłowni ekologicznych* 0,64 zł/m²
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,22 zł/m²
ww. ogrzewanych z kotłowni ekologicznych* 15,50 zł/m²
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,74 zł/m²
ww. ogrzewanych z kotłowni ekologicznych* 4,29 zł/m²
4. pozostałych 6,38 zł/m²

*kotłownia ekologiczna – kotłownia opalana elektrycznie, olejem opałowym, gazem, peletami, zrąbkami, trocinami, granulatem trocin, granulatem z drewna, biomasą oraz baterie słoneczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła.


Zachęty regionalne:

Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym lub w podatku od nieruchomości. Więcej znajdą Państwo na stronach poszczególnych Stref: http://www.kssse.pl/pl/oferta/zwolnienia_podatkowe.html, http://invest-park.com.pl/dla-inwestora/ulgi-podatkowe-pomoc-publiczna/, http://www.sse.lodz.pl/pl/pomoc-publiczna.


Zachęty krajowe:

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/grant_rzadowy
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na http://www.paiz.gov.pl/prawo


Instytucje wspierające:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK zajmuje obszar o powierzchni 2920 ha i składa się z 44 podstref, z których dwadzieścia osiem położonych jest na terenie województwa dolnośląskiego, siedem znajduje się na terenie województwa opolskiego, jedna w województwie lubuskim, a osiem na terenie województwa wielkopolskiego – w Krotoszynie, Śremie, Lesznie, Wrześni, Kościanie, Jarocinie, Kaliszu i w Rawiczu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1302 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Składa się z 45 podstref usytuowanych m.in. w województwie wielkopolskim: w Ostrzeszowie, Przykonie i Turku.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna położona jest w zachodniej części Polski. Obejmuje obecnie swym obszarem 1747 ha, w jej skład wchodzą 31 podstrefy, położone na terenie trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego – m.in.: Poznań, Chodzież, Swarzędz, Nowy Tomyśl i Buk.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiIZ jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020 PARP jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia.

Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski powstało w 2002 roku. Podstawowym celem COI jest wywieranie realnego wpływu na rozwój gospodarczy Wielkopolski, promowanie regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie oraz zachęcanie zagranicznych inwestorów do ulokowania swoich środków na terenie Wielkopolski.

COI dla zagranicznych inwestorów:

  • przygotowuje odpowiedzi na zapytania ofertowe,
  • wyszukuje oferty odpowiadające potrzebom inwestora,
  • pomaga w uzyskaniu wszelkich informacji na temat regionu, gminy,
  • aranżuje spotkania z lokalnymi decydentami,
  • świadczy usługi konsultingowe w zakresie wymaganych w Polsce pozwoleń,
  • pośredniczy w rozmowach z urzędami,
  • pomaga w wyszukiwaniu lokalnych partnerów w zakresie: budowy, obsługi, usług oraz poddostawców.

Zobacz nasze tereny inwestycyjne

Teren P
Teren O
Teren N
Teren M
Teren L
Teren K
Teren J
Teren I
Teren H
Teren G
Teren F
Teren E
Teren D
Teren C
Teren B
Teren A
Teren W